Method – folding game

“Vika gubbe lyrik”/ folding game plays with the assumption that a lyrical song often describes a feeling or a mood, unlike a narrative. In a lyrical song, the order of the phrases is not decisive. By using a variant on the play “Vika Gubbe (a folding game) where each participant writes a lyrical line based on only seeing the last line, a lyric song is created, which forms the starting point for improvisation. Here is an example of how such a lyrical text can manifest itself:

English translation to come.

Utgår från att en lyrisk visa ofta beskriver en känsla eller en stämning till skillnad från en berättelse, där frasernas inbördes ordning inte är avgörande. Genom att använda en variant på leken ”vika gubbe” där var och en skriver en rad med utgångspunkt från endast den senaste synliga raden istället för att rita skapas en lyrisk vistext, som bildar utgångspunkt för strofvis improvisation. Här följer ett exempel på hur en sådan text kan gestalta sig:

Det var ett ljust ägg med bruna prickar
Gulspräckligt var dess skal, skalv, rister
Jordskorpan öppnar sig släpper fram det nya
Det goda, det stora, det varma, det lilla
Som syns först när man stannar upp

Kanske under ytan blommar upp, ett frö
som lyckligt riktar Strävan och kraft mot ljuset
hämtar näring ur djupen
Med solens strålar som värmer varje suktande själ
Och får vägdammet att skimra i motljuset

Iskristaller, frostrosor, imma på sprucket glas
Siar om framtiden
Lovar visdom och skönhet i linjer som djupnar
Som åkerns fåror, plöjda med kärlek

%d bloggers like this: