Method – Mirror singing

Mirror singing’ means that someone leads the improvisation while the other simultaneously mimics, i.e. sings simultaneously with the lead singer. By gradually building up the interaction from a few improvised tones to complex phrases and sequencethrough interaction with movement, it turns out that even those unfamiliar with the ideas relatively quickly follow almost simultaneously.

It can be seen as an exercise in following, leading, and releasing man‘s unique ability to mirror each other, acting together. It can be said that, in many ways, it is reminiscent of old choral singing as it is described in testimony and appears in parish songs.

There is also scientific discussion in neurology if we have neurons with this particular function, socalled mirror neurons,  and perhaps this form of singing is an expression of our ability to directly reflect the behaviour of others.

Mirror Singing’ can also be a joint artistic creation. It has been performed on occasion on stage, both in public and with the audience. This has been an exciting experience, where participants in the audience testified that they were unsure if the performances were improvised!

”Skuggsjungning/ spegelsång” innebär att någon leder sången medan övriga simultant ”hakar på”, d.v.s. sjunger samtidigt med den som improviserar. Genom att bygga upp interaktionen stegvis från några få toner till komplexa fraser och sekvenser med text, genom interaktion med rörelse, visar det sig att även de som är ovana relativt snabbt formulerar fraser näst intill simultant. Det kan både ses som en övning i att följa och leda och att frigöra människans fantastiska förmåga att spegla varandra, agera tillsammans. Man kan säga att det på många sätt påminner om folkligt koralsjungande som det beskrivs i vittnesmål och förekommer i församlingssång. Det pågår en vetenskaplig diskussion inom neurologi om vi har särskilda neuroner med just denna funktion, s.k. spegelneuroner och kanske är denna form av sjungande ett uttryck för vår förmåga att direkt spegla andras beteende (Wikipedia). ”Skuggsjungning/ spegelsång” kan också betraktas som en form för konstnärligt gemensamt utövande i sig självt och vid några tillfällen har jag prövat att göra det på scen, både inför publik och med publik. Det har varit intressanta upplevelser, där deltagare i publiken vittnat om att de inte varit säkra på om framförandet var improviserat eller ej.

We sing together
At the same time
Now we will close our eyes
And we will sing together with our closed eyes. This is just a new song.

%d bloggers like this: